Funkcjonalności net360.

Moduł pozwala na podpisywanie dokumentów elektronicznie przy zastosowaniu formy dokumentowej. Funkcje:
 • Zlecenie podpisu poprzez wysyłkę wiadomości email z linkiem do formularza www;
 • Zarządzanie oświadczeniami/zgodami (zgody na otrzymywanie informacji np. marketingowych);
 • Podgląd dokumentów w formacie .pdf oraz opcja ich akceptacji;
 • Podpis dokumentów poprzez wprowadzenie kodu autoryzacyjnego (kod z wiadomości sms lub email - w zależności od wybranej przez klienta opcji);
 • Automatyczna wysyłka wiadomości email z potwierdzeniem podpisu elektronicznego i kompletem dokumentów w archiwum .zip (z sygnaturą podpisu);
 • Weryfikacja tożsamości przed otwarciem formularza - wprowadzenie kodu przesłanego w wiadomości SMS lub zalogowanie się danymi do panelu klienta;
 • Automatyczne wygaśnięcie linku do formularza po upływie wskazanej w konfiguracji liczbie godzin np. 24 godziny;
 • Edytor oświadczeń;
 • Automatyczne wiadomości email (do BOK) informujące o statusie dokumentów (podpisano/link wygasł);
 • Szyfrowanie archiwum .zip zawierającego dokumenty;
 • Automatyczne zatwierdzenie i zmiana statusu dokumentów na "podpisany cyfrowo";
 • Dostęp do dokumentów z poziomu panelu klienta;
Moduł pozwala na podpisywanie dokumentów elektronicznie przy użyciu aplikacji mobilnej na urządzenia z systemem Android. Aplikacja wymaga stałego połączenia internetowego z systemem. Funkcje:
 • Podpis na ekranie tableta/smartfona;
 • Automatyczne zapisanie podpisanego dokumentu w bazie danych;
 • Automatyczne zatwierdzenie i zmiana statusu dokumentów na "podpisany cyfrowo";
 • Zapisywanie danych biometryczny takich jak siła nacisku oraz kąt pochylenia rysika (rysik musi posiadać wbudowane sensory);
 • Dostęp do dokumentów z poziomu panelu klienta;
Moduł obsługujący platformę płatności elektronicznych Przelewy24 Ekspres. Funkcje:
 • Wykonywanie płatności on-line na panelu klienta;
 • Automatyczna zmiana statusu płatności opłacanych dokumentów;
 • Automatyczne zdejmowanie blokad i przypomnień;
 • Automatyczne rozliczanie przelewu i powiązanie z klientem;
 • Płatność trafia na konto indywidualne, na które klient dokonuje płatności;
 • Możliwość doliczenia prowizji do rachunku klienta;

  Dziennik raportów pracy:

  • Dodawanie raportów pracy na każdy dzień z określeniem: typu pracy (standardowy czas pracy, nadgodziny, święta), przedziałów godzinowych, długości przerw
  • Generowanie miesięcznych statystyk z przepracowanych godzin dla każdego użytkownika
  • Kontrola raportowania - przypomnienia informujące użytkowników o konieczności uzupełnienia zaległych raportów
  • Eksport do .csv

  Urlopy:

  • Wystawianie wniosku urlopowego z określeniem typu np. wypoczynkowy, okolicznościowy
  • Wydruk wniosku urlopowego do .pdf
  • Obliczanie statystyk urlopowych, informacja o wykorzystanych dniach
  • Definiowanie dostępnych dni urlopowych dla każdego użytkownika indywidualnie
  • Przenoszenie niewykorzystanych dni urlopu na kolejny rok
  • Kalendarz urlopów z możliwością filtrowania według działów

  Grafik:

  • Tabela do zarządzania godzinami pracy użytkowników
  • Wyszczególnienie weekendów, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy
  • Eksport do .csv

  Działy

  • Podział użytkowników na działy np. BOK, Technicy, Instalatorzy
  • Definiowanie kierowników działów
Moduł ten pozwala na kompleksową i w pełni automatyczną obsługę masowych płatności. Umożliwia jednoczesną obsługę wielu banków, przypisywanie do klienta jednego lub wielu kont bankowych oraz automatyczny odczyt i rozliczanie płatności na podstawie raportów z banku (format ELIXIR). Moduł można dostosować do standardu każdego banku w Polsce.
 • Automatyczne generowanie faktur na podstawie przypisanej taryfy;
 • Możliwość ręcznego zdefiniowania indywidualnej kwoty zobowiązania dla każdego z okresów, na jaki została podpisana umowa (Preliminarz Płatności);
 • Automatyczne rozliczanie wpłat z banku oraz wpłat dokonywanych w siedzibie firmy
 • Szybkie KP;
 • Korygowanie wystawionych dokumentów;
 • Wstrzymanie świadczenia usługi na dowolny okres (na wniosek klienta);
 • Możliwość definiowania indywidualnych terminów płatności;
 • Możliwość generowania wydruków seryjnych;
 • Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego
 • Rejestru Sprzedaży – Dla wskazanego zakresu dat wyświetla zestawienie wystawionych FV oraz korekt. Wyświetlane są następujące dane: numer dokumentu, data wystawienia, termin płatności, czy wystawiony dokument jest cykliczny, dane nabywcy, typ klienta, kwota VAT w rozbiciu na stawki, suma VAT oraz kwota dokumentu brutto. Dodatkowo mamy możliwość sortowania według daty wystawienia lub terminu płatności oraz wyfiltrowania dokumentów wystawionych dla konkretnej grupy lub grup klientów oraz dokumentów z wybranych planów numeracyjnych.
 • Rejestru not odsetkowych
 • Zestawienie sald klientów na konkretny dzień
 • Zestawienie należnych odsetek
Moduł umożliwia w pełni automatyczną konfigurację i obsługę urządzeń RouterBOARD oraz systemu operacyjnego RouterOS. Niektóre z funkcji tego modułu, to pełna obsługa MikroTik API, monitorowanie urządzeń, system generowania i przywracania backupów konfiguracji, parametry połączania dla klienta ustawiane są dynamicznie w momencie logowania (z uwzględnieniem bonusów lub ograniczeń prędkości)
Moduł umożliwia pobieranie z urządzenia klienckiego następujących informacji: uptime, MTU, wersja firmware, jakość sygnału, częstotliwość, RX/TX.
Terminarz to rozbudowane narzędzie, które umożliwia zarządzanie czasem pracy pracowników firmy. Pozwala na obsługę zgłoszeń serwisowych, finansowych, księgowych, administracyjnych oraz innego dowolnego typu. Moduł ten jest w pełni konfigurowalny, co pozwala na stworzenie własnych typów zgłoszeń, płatnych usług serwisowych, typów zamknięć oraz akcji wykonywanych w celu realizacji zgłoszenia. Niezrealizowane zgłoszenia są automatycznie przenoszone na następny dzień na tę samą godzinę (lub określoną przez nas) z odpowiednią adnotacja. Możliwe jest także ręczne przenoszenie zgłoszeń na inną godzinę lub termin. Z poziomu zgłoszenia możemy wysłać wiadomość SMS do klienta lub pracownika zajmującego się realizacją. W trakcie zamykania zgłoszenia, pracownik ma możliwość wygenerowania faktury np. w sytuacji, kiedy wykonana usługa była odpłatna (np. usunięcie usterki powstałej z winy klienta). Moduł terminarza jest zintegrowany z darmowymi mapami OpenStreetMap  dzięki czemu możemy zobaczyć podgląd adresu klienta na mapie oraz wygenerować mapę dojazdu z określonego przez nas wcześniej punktu startowego.
Niejednokrotnie problemem w firmie jest brak narzędzi informowania o tym, co się dzieje w firmie. Moduł komunikatora ułatwia przepływ takich informacji. W każdej chwili szefostwo może zwrócić się do pracowników, jak i pracownicy mogą zwrócić się do szefostwa. Każdy temat może być widoczny dla wszystkich lub tylko wybranych pracowników. W moduł wbudowana jest także funkcja archiwum wiadomości.
 • Dostęp do historii transakcji z możliwością podglądu dokumentów,
 • Wygenerowanie druku przelewu,
 • Dostęp do historii wygenerowanych dokumentów (umowy, protokoły itp.),
 • Podgląd aktywnych usług i ich parametrów,
 • Zarządzanie kontem e-mali (alias, przekierowanie),
 • Zarządzenie kontem VoIP (przekierowanie numeru, skrzynka głosowa),
 • Helpdesk dodawanie nowych zgłoszeń z dostępem do historii.
 • wszystkich klientów,
 • pojedynczych klientów,
 • grup klientów,
 • pracowników firmy (np. informacja o nowym zgłoszeniu serwisowym).
 • wszystkich klientów,
 • pojedynczych klientów,
 • grup,
 • pracowników firmy (np. informacja o nowym zgłoszeniu serwisowym).
Moduł ten integruje system NET360 z bazą Krajowego Rejestru Urzędowego Podziału Terytorialnego Kraju prowadzonego przez GUS. Baza TERYT obejmuje wszystkie województwa, powiaty, gminy, miejscowości i ulice w Polsce. Pozwala na przechowywanie danych adresowych klientów w sposób zunifikowany, zgodny z bazami adresowymi akceptowanymi m.in. przez UKE, na etapie dodawania nowego klienta system weryfikuje, czy pod wskazanym adresem jest lub był przyłączony któryś z klientów.
net360 składa się z dwóch zasadniczych części Backendu i Frontendu, API służy do wymiany danych pomiędzy obydwoma częściami, umożliwia także komunikację z urządzeniami lub systemami sieciowymi domyślnie nieobsługiwanymi. To potężne narzędzie programistyczne pozwala na dowolne rozbudowanie funkcjonalności systemu. API posiada często aktualizowana pełną dokumentację dostępną na stronie wiki2.net47.pl
Szablony wszystkich wykorzystywanych w systemie dokumentów zarządzane są przy pomocy jednego modułu. Format, w którym tworzone i przechowywane są szablony pozwala w prosty sposób na ich edycję w aplikacjach biurowych jak Libre Office lub Open Office. Wprowadzenie w dokumentach wszelkiego rodzaju poprawek jest dziecinnie proste i nie wymaga wiedzy programistycznej.
Moduł ten odpowiada za obsługę i wyświetlanie klientom komunikatów. Komunikaty dzielimy na trzy zasadnicze części:

 • komunikaty wstępnie zdefiniowane - przykładem takich komunikatów są komunikaty o nieuregulowanych płatnościach lub uruchomieniu ograniczenia prędkości za brak wpłaty w terminie;
 • komunikaty indywidualne - jednorazowy komunikat skierowany do konkretnego klienta;
 • komunikaty masowe - jednorazowo przesyłane do grup lub wszystkich klientów (np. informacja o planowanych pracach serwisowych);
Wszystkie powyższe komunikaty mogą być połączone z akcją np. wymaganym potwierdzeniem przeczytania. Obsługa komunikatów realizowana jest obecnie tylko przez urządzenia Redback, Mikrotik, Cisco. Obsługa przez inne urządzenia wymaga konsultacji. Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami.

Wszystkie dokumenty finansowe są przesyłane automatycznie na zdefiniowany adres e-mail. Dla kont mailowych, utworzonych w systemie, możliwe jest ustawienie automatycznego przekierowania na dowolny adres e-mail.
Z poziomu karty klienta, dla każdego komputera (loginu) możliwe jest uzyskanie informacji na temat historii logowań oraz prędkości pobierania i wysyłania. Wydajność, z jaką system jest w stanie gromadzić dane, dla Redback BRAS to około 10 000 komputerów w cyklu 5 minutowym (wydajność może zostać dowolnie zwiększona przez dodanie kolejnego serwera). Statystyki obsługiwane są obecnie tylko przez urządzenia Redback i Mikrotik. Obsługa przez inne urządzenia wymaga konsultacji. Jeżeli jesteś zainteresowany, skontaktuj się z nami
Moduł ten w zdefiniowanych przez administratora okresach wykonuje pełną kopie bazy danych. Kopia ta może być wykonywana na lokalny lub zdalny serwer.
System net360 jest przygotowany na obsługę adresacji IPv6.
TGS to stworzony na potrzeby systemu NET360 język skryptowy służący do generowania taryf. Umożliwia stworzenie dowolnej taryfy na usługi internetowe, telefoniczne oraz telewizyjne lub dowolnej ich kombinacji. Wprowadza podział na taryfę nadrzędną, w której definiuje się podstawowe parametry jak nazwa taryfy, prędkości, stawkę VAT itp. oraz na dowolna liczbę subtaryf w zależności od okresu ich trwania (np 6, 12, 18, 24, 30, 36 miesięcy). Każda taryfa, zgodnie ze zdefiniowanymi parametrami może zmieniać się w czasie. Istnieje możliwość manipulowania ceną abonamentu (dowolna wartość dla każdego okresu), prędkościami (możliwe jest wprowadzanie zmian dla każdego okresu trwania taryfy: dnia miesiąca, dnia tygodnia i godziny), definiowania ograniczeń za nieuregulowanie należności oraz tworzenia taryf typu prepaid.
Moduł ten umożliwia tworzenie dowolnej ilości rejestrów kasowych i bankowych oraz przypisywanie do nich użytkowników systemu.
System logowania zapisuje dane o ruchu w sieci w standardzie CISCO. Integralną częścią modułu jest wyszukiwarka, która umożliwia zgodnie z zadanymi parametrami wyszukanie informacji o danym połączeniu.
Moduł ten umożliwia stworzenie kont Ajenta, które w zależności od potrzeb mogą służyć do przyjmowania płatności w innych punktach niż siedziba firmy.
Moduł ten umożliwia podpisywanie wygenerowanych w NET360 dokumentów w formacie .pdf (np.: umów) za pomocą tabletu lub urządzenia mobilnego obsługującego rysik.
System NET47 umożliwia przygotowanie plików wymiany danych z programami księgowymi:
 • Comarch Opt!ma – dla wersji 2014.2 (lub starszej) oraz 2014.5 (lub nowszej) wykorzystując mechanizm importu off-line (praca rozproszona) możliwe jest zaimportowanie w programie Comarch Opt!ma: danych teleadresowych klientów (ustalenie kategorii, prefiksu domyślnego konta przychodów, prefiksu domyślnego konta rozchodów), faktur do rejestru VAT (kategoria pozycji), wpłat z rejestru kasowego oraz przelewów bankowych (Rachunek, Kategoria).
 • Subiekt GT – eksport danych o wystawionych fakturach w pliku *.EPP.
Jeżeli korzystają Państwo z innego oprogramowania księgowego i program ten przewiduje funkcję importu danych, istnieje możliwość przygotowania eksportu w formacie kompatybilnym z tym programem.

Moduł gromadzi dane i wyświetla je w formie czytelnych, konfigurowalnych wykresów. Dla każdej serii danych możemy zdefiniować okres oraz agregację (zsumowane dane dla: jednego dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, półrocza lub roku). Prezentowane są dane dotyczące

 • Wpłat bankowych (kwota, ilość)
 • Operacji Kasa Przyjęła (kwota, ilość)
 • Operacji Kasa Wydała (kwota, ilość)
 • Faktur (ilość wystawionych dokumentów oraz ich kwota)
 • Korekt (ilość wystawionych dokumentów oraz ich kwota)
 • Saldo (kwota)
 • Zadłużenie (kwota, ilość zadłużonych klientów)
 • Nadpłaty (kwota, ilość klientów z nadpłatami)
 • Nowi klienci (ilość)
 • Wypowiedzenia (ilość)
 • Podpisane Umowy (ilość)
 • Rozwiązania Umowy (ilość)

Moduł magazynu służy do ewidencjonowania sprzętu sieciowego, który jest wydawany klientom oraz wykorzystywany w firmie.

 • Możliwość utworzenia indywidualnych magazynów dla pracowników,
 • Dodawanie i zarządzanie dostawcami sprzętu,
 • Tworzenie grup towarowych (np. anteny, okablowanie, urządzenia MikroTik, urządzenia Ubiquiti itp.),
 • Tworzenie własnych cech towarów i przypisywanie ich do grup towarowych (np. MAC, Serial itp.),
 • Słownik towarów,
 • Przenoszenie sprzętu pomiędzy magazynami wymaga zatwierdzenia,
 • Bezpośrednia integracja modułu magazynu z kreatorem dodawania nowej taryfy. Wartość wydanego sprzętu jest uwzględniana na wygenerowanych dokumentach,
 • Integracja z modułami obsługującymi urządzenia GPON,

Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo telekomunikacyjne z dn. 16 lipca 2004 (Dz. U. 2004.171.1800) każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny ma obowiązek przedłożenia Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności telekomunikacyjnej. Moduł Generator sprawozdań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (UKE) udostępnia następujące informacje.

Dla usług dostępu do Internetu:
 • Łączna liczba użytkowników dostępu do Internetu z podziałem na województwa, konsumentów i firmy,
 • Łączne przychody (w PLN, bez VAT) z usług dostępu do Internetu z podziałem na województwa, konsumentów i firmy,
 • Łączne przychody z usług dostępu w rozbiciu na technologię,
 • Łączna liczba użytkowników dostępu do Internetu w rozbiciu na technologię.
Dla usług telefonii VoIP (w połączeniu z modułem Asterisk):

 • Łączny czas trwania połączeń wychodzących,
 • Czas trwania połączeń krajowych na numery stacjonarne,
 • Czas trwania połączeń krajowych na numery komórkowe,
 • Czas trwania połączeń międzynarodowych,
 • Przychody z tytułu świadczenia usługi, w PLN bez VAT,
 • Przychody z połączeń krajowych na numery stacjonarne,
 • Przychody z połączeń krajowych na numery komórkowe,
 • Przychody z połączeń międzynarodowych,
 • Łączny czas trwania połączeń

 • Automatyczną konfigurację i obsługę urządzeń Redback
 • Monitorowanie urządzeń, podgląd parametrów
 • System generowania i przywracania backupów konfiguracji
 • Parametry połączania dla klienta ustawiane są dynamicznie w momencie logowania (z uwzględnieniem bonusów lub ograniczeń prędkości)
 • Aktualizację hasła, adresu IP
 • Przekierowanie na stronę ze zdefiniowanym komunikatem z możliwością potwierdzenia przez Klienta (np. komunikat z przypomnieniem o płatności)
 • Konfiguracja końcówek ONU
 • Autoryzacja końcówek ONU z Radiusa
 • Pobieranie danych z końcówek ONU: nazwa profilu, adres IP, maska, adresy serwerów DNS, szybkości na portach, numer VoIP, medium transmisji, temperatura itd.
 • Restart końcówki ONU
 • Wyczyszczenie tablicy MAC dla końcówki ONU
 • Ustawienie statusu na porcie końcówki ONU
 • Ustawienie medium transmisji dla portu końcówki ONU
 • Ustawienie profilu na końcówce ONU
 • Zapisanie konfiguracji na OLT
 • Wyłączenie lasera na końcówce ONU na określoną liczbę sekund
 • Całkowite zablokowanie ruchu końcówce ONU
 • Usunięcie końcówki ONU z OLT
 • Możliwość wyświetlenia listy wszystkich końcówek ONU ze statusem dla każdej końcówki (invalid, inactive, active, running)
 • Integracja z modułem magazyn

Provisioning pozwala na zdalną konfigurację urządzeń klienckich z poziomu systemu NET360:
 • WAN – zarządzanie typem połączenia, statusem, metodą uwierzytelniania, nazwą użytkownika, hasłem, MTU, Interwałem LCP;
 • LAN – zarządzanie adresem serwera DHCP, maską podsieci, statusem serwera DHCP, Zakresem przydzielanych adresów IP, czasem, na który przydzielany jest adres IP;
 • WLAN – zarządzanie statusem sieci bezprzewodowej, trybem pracy, szerokością kanału, parametrem „Wi-Fi Multimedia”, numerem kanału, mocą nadawania, interwałem rozgłaszania (Beacon), regionem;
 • WLAN SSID – zarządzanie SSID, ukrywanie SSID, trybem autentykacji, typem szyfrowania, kluczem WEP, maksymalną liczbą urządzeń;
 • SYSTEM – zarządzanie portem HTTP, językiem urządzenia, hasłem administratora, hasłem użytkownika, typem hasła GPON, hasłem GPON, hasłem telnet;
 • Zarządzanie przekierowaniem portów;
 • Konfiguracja VoIP – IP serwera, SIP port, kodeki, Rx/Tx gain, kancelacja echa, tryb FAX;
 • Zapisanie konfiguracji jako domyślnej dla danego modelu ONT;
 • Eksport konfiguracji do pliku CSV;
 • Import konfiguracji z pliku CSV

 • Dodanie końcówki do OLT – Jeżeli ONU jest podłączone do OLT to powinno zostać wykryte automatycznie;
 • Pobieranie podstawowe informacje o końcówce ONU;
 • Dodawanie Tcontów do końcówki ONU (spośród tych które są zdefiniowane na OLT);
 • Dodawanie oraz usuwanie GEM Portów;
 • Dodawanie oraz usuwanie Service;
 • Zarządzanie portami ONU np. ETH, WiFi itd. – Możliwość zmiany Mode (access, trunk, hybrid, transparent oraz none); Po określeniu odpowiedniego Mode można dodawać i usuwać VLANY w kolumnie VlanList; Dla portów ETH można zdefiniować MVlanTagMode (stripped, notStripped oraz translated);
 • Dodawanie/usuwanie Service Portów;
 • Zarządzanie VPORT – Pozwala na zmianę ConfMode (access, trunk, hybrid), zmianę wersji Igmp (v1, v2, v3), włączenie wyłączenie Fast-Leave, zdefiniowanie danego VPORT jako receive dla podanego MVlan na MVlanRecv (MVlan można wybrać z listy Mvlanów zdefiniowanych wcześniej na ZTE OLT); Dla software v 1.x na OLT dopisywanie Vlanów;
 • Zarządzania Mvlanami;
 • Zarządzanie WanIP;
 • Zarządzanie MgmtIP – tylko dla software 1.x na OLT;
 • Usunięcie konfiguracji końcówki ONU oraz usunięcie jej powiązania NAS;
 • Wymuszenie reboota ONU;
 • Statystki/Wykresy siły sygnału oraz dystansu – Informacje są pobierane co godzinę i przechowywane przez 12 miesięcy (TYLKO SOFTWARE 1.x);
 • Możliwość tworzenia szablonów konfiguracji które można wykorzystać do szybkiej konfiguracji ONU;
 • Integracja z modułem magazyn.
 • Dodanie końcówki do OLT;
 • Pobieranie podstawowych informacje o końcówce ONU;
 • Dodanie Service Portu;
 • Lista Service Port;
 • Konfiguracja Ont IP;
 • Usunięcie konfiguracji końcówki ONU oraz usunięcie jej powiązania NAS;
 • Wymuszenie reboota ONU;
 • Możliwość tworzenia szablonów konfiguracji wykorzystać można do szybkiej konfiguracji ONU;
 • Integracja z modułem magazyn.
 • Automatyczną konfigurację i obsługę urządzeń Cisco
 • Monitorowanie urządzeń, podgląd parametrów
 • System generowania i przywracania backupów konfiguracji
 • Parametry połączania dla klienta ustawiane są dynamicznie w momencie logowania (z uwzględnieniem bonusów lub ograniczeń prędkości)
 • Aktualizację hasła, adresu IP
 • Przekierowanie na stronę ze zdefiniowanym komunikatem z możliwością potwierdzenia przez Klienta (np. komunikat z przypomnieniem o płatności)

Obsługiwane modele urządzeń to: 1001-X, 1002-X, 1004-X, 1006-X, 1008-X
Moduł działa w oparciu o centralę Asterisk, skonfigurowany i udostępniany przez naszą firmę obraz systemu (niezbędne jest przygotowanie osobnego serwera lub maszyny wirtualnej na potrzeby centrali). Moduł daje możliwość zestawienia SIP Trunk m.in. z firmą LoVo

 • Tworzenie i zarządzanie kont VoIP z poziomu systemu,
 • Billing on-line z listą połączeń wychodzących i przychodzących,
 • Poczta głosowa,
 • Prezentacja numeru,
 • Przekierowanie na dowolny numer,
 • Możliwość sprzedaży usług telefonicznych w systemie PostPaid oraz PrePaid,
 • Obsługa wielu zakresów numeracyjnych,
 • Obsługa wielu operatorów,
 • Obsługa numerów przenoszonych,
 • Zintegrowana obsługa tablic Numerów Kierowania Alarmowego (NKA()),
 • Możliwość importowania aktualnych tablic NKA,
 • Bilingi,
 • Grupy Bilingowe,
 • FAX to mail,
 • Zarządzanie prefiksami,
 • Informacja o połączeniach nieprzeliczonych,
 • Darmowe minuty,
 • Darmowe numery,
 • Kontrola opłat – limit kwotowy dla konkretnego numeru,
 • Kontrola opłat – limit kwotowy główny dla wszystkich numerów klienta,
 • ustalenie kwotowego progu dla konkretnego numeru, po którego przekroczeniu zostanie przesłane powiadomienie E-mail lub SMS,
 • ustalenie kwotowego progu głównego dla wszystkich numerów klienta, po którego przekroczeniu zostanie przesłane powiadomienie E-mail lub SMS,
 • Konteksty.
 • Dodawanie klienta do centrali
 • Dodawanie klientowi nowego CLID’a (CLID – Calling Line Identification)
 • Ustawianie podanego CLID’a jako aktywnego
 • Modyfikacja CLID’a o podanym numerze callerID
 • Usunięcie CLID’a
 • Zwrócenie wszystkich CLID’ów dla klienta o podanym ID
 • Konfiguracja dla podanego numeru promocji zdefiniowanej z wykorzystaniem szablonu o podanym id. Promocja będzie obowiązywała w podanych datach
 • Dodanie promocji dla podanego numeru telefonu
 • Wylistowanie rekordów billingowych dla podanego numeru, zawierające się pomiędzy podanymi datami używając przekazanych opcji
 • Wylistowanie ilości wolnych numerów, jeżeli ustawiono zostanie maska zostaną zwrócone numery które się dopasują
 • Wylistowanie dostępnych linii dla typu telefonu
 • Wylistowanie dostępnych typów telefonów dla obecnie zalogowanego resellera
 • Wylistowanie dostępnych (dla resellera) pul numerów
 • Wylistowanie taryf wraz z powiązanymi promocjami
 • Automatyczny import billingów
Moduł pozwala na zautomatyzowany import oraz przechowywanie w systemie statusów wysyłki email z platformy EmailLabs.
Moduł ten umożliwia w pełni automatyczne obliczanie należnych odsetek ustawowych lub lombardowych oraz generowanie not odsetkowych.
Moduł ten umożliwia generowanie „wezwań do zapłaty” dla jednej lub wielu faktur klienta. Istnieje możliwość wygenerowania noty obciążeniowej za wystawienie wezwania i doliczenie jej kwoty do wezwania.
Na liście wystawionych wezwań do zapłaty istnieje możliwość sprawdzenia, czy dokumenty, do których zostało wystawione wezwanie zostały uregulowane.
Na dokumencie wezwania do zapłaty prezentowane są następujące dane:
 • numer FV;
 • data wystawienia;
 • kwota brutto;
 • termin płatności;
 • kwota pozostała do zapłaty;
 • odsetki;
 • ilość wezwań wygenerowanych do FV;
LAN kontroler to proste urządzenie spełniające rolę serwera www, na którym prezentowane są odczyty różnego rodzaju czujników (np. temperatury, wilgotności). Pozwala kontrolować zdalnie do 6 wyjść. Moduł pozwala na zarządzanie z poziomu systemu NET47 dowolną ilością urządzeń LAN Kontroler.
Moduł synchronizujący NET360 z platformą EVIO. Pozwala m.in. na:

 • Automatyczne pobranie listy pakietów;
 • Automatyczne pobranie listy grup pakietowych (promocji) oraz ich modyfikowanie. Na promocję składają się wybrane pakiety z możliwością zdefiniowania okresu ich aktywnści oraz cen np.: utworzenie promocji, w której klient otrzymuje pełen zestaw pakietów TV przez pierwsze kilka miesięcy. Wybrane z nich otrzymuje za 0 zł, a po okresie testowym mogą zostać wygaszone lub stać się odpłatne w określonej cenie. Wszystkie parametry promocji mogą zostać dostosowane do własnych potrzeb. Promocja jest przypisywana do taryfy klienckiej oraz urządzenia STB i na tej podstawie wystawiane są faktury;
 • Ręczne przypisanie pakietu do taryfy klienta;
 • Wyświetlenie informacji o pakietach, które mają być aktywne w danej chwili na STB klienta. Uprawienia pobierane są przez EVIO bezpośrednio z naszego serwera;
 • Automatyczne generowanie raportów świadczonych usług TV dla EVIO;
 • Integrację z modułem magazyn;
 • Jeżeli korzystamy z modułu DASAN możliwe jest uzyskanie dodatkowych informacji z urządzenia DASAN ONU:
  – Do którego portu podpięty jest STB i jego status.
  – Jeżeli STB jest uruchomiony wyświetlana jest informacja o uruchomionym programie.
 • Obsługę usługi EVIO TV GO!
Moduł synchronizujący NET360 z platformą SGT Jambox. Pozwala m.in. na:

 • Automatyczne pobieranie listy dostępnych usług oraz usług klientów (pakietów podstawowych, dodatkowych itd.);
 • Możliwość zarządzania usługami klientów (m.in. dodawanie usług, rozwiązywanie umów, wydawanie dekoderów);
 • Wyświetlanie informacji o aktywnych usługach klientów;
 • Automatyczne pobieranie billingu z SMS i dołączanie opłat do faktur wystawianych w NET360;
 • Możliwość zdefiniowania indywidualnych cen usług oraz włączenia lub wyłączenia ich fakturowania (billingowania);
 • Możliwość łatwej migracji klientów z SMS do NET360;
Ważne! Moduł nie umożliwia generowania dokumentów np. umów ze względu na ograniczenia API Jambox SMS.
Moduł TOK został stworzony z myślą o pracownikach Biur Obsługi Klienta oraz Call Center, zajmujących się telefoniczną obsługą klientów indywidualnych oraz biznesowych. Głównymi zadaniami pracowników BOK są: przyjmowanie oraz wykonywanie połączeń telefonicznych, diagnozowanie problemów i rozwiązywanie ich oraz informowanie klienta o statusie rozwiązywania danego problemu, jak również sprzedaż usług. Moduł TOK usprawnia ich pracę. Podstawową funkcjonalnością modułu jest ewidencjonowanie połączeń przychodzących oraz wychodzących z firmy. Pozwala na stworzenie własnego słownika tematów rozmów z klientami. W celu ułatwienia wyszukania właściwego tematu rozmowy, słownik pozwala na dowolne grupowanie tematów. Pracownik jest w stanie w trakcie trwania rozmowy wybrać z listy jej temat oraz wprowadzić krótki opis. Moduł dodatkowo może zostać zintegrowany z centralą telefoniczną Asterisk (trwają pracę nad integracją z innymi centralami). Integracja ta rozszerza funkcjonalność modułu TOK do następujących funkcji: rozpoznanie klienta na podstawie numeru telefonu, z którego wykonywane jest połączenie oraz przesłanie informacji na wskazany numer/numery komunikatora GG. Jeszcze przed podniesieniem słuchawki, pracownik otrzymuje informację o numerze telefonu dzwoniącego - wyświetlana jest nazwa odszukanego klienta, jego aktualne saldo oraz bezpośredni link do karty klienta w net47. Ponadto moduł TOK jest narzędziem służącym do aktualizowania numerów telefonów przypisanych do klienta. W sytuacji, kiedy numer telefonu nie został powiązany z klientem, pracownik otrzymuje odpowiednią informację oraz ma możliwość przejścia na stronę, gdzie w prosty sposób wykonuje takie powiązanie. Moduł TOK jest cennym źródłem informacji dla osób zarządzających pracownikami. Dzięki niemu będziemy zawsze mieć aktualną listę kontaktową klientów oraz rozpoznawać ich na etapie przyjmowania połączenia.
JPK to standaryzowany zestaw informacji o transakcjach gospodarczych przesyłanych do Ministerstwa Finansów co miesiąc (JPK_VAT - jednolity plik kontrolny ewidencji VAT) lub na żądanie organu skarbowego (JPK_FA - jednolity plik kontrolny faktur).
Moduł pozwala na szybką wysyłkę faktur bezpośrednio z NET360 do platformy Envelo. Służy ona do automatycznego wydruku dokumentów, kopertowania ich oraz dostarczania bezpośrednio do klienta (w całości realizowane przez Pocztę Polską). Moduł pozwala również na zarządzanie konfiguracją wydruku i wysyłki:

 • wydruk dwustronny lub jednostronny
 • wydruk strony adresowej
 • określenie rodzaju papieru
 • określenie koloru wydruku: czarno biały lub kolorowy
 • wydruk pola adresowego na osobnej kartce
 • wysyłka listem priorytetowym lub ekonomoicznym
 • wysyłka rejestrowana lub zwykła
 • wysyłka zwrotnego potwierdzenia odbioru (ZPO)
 • dodatkowy tekst zamieszczony na wydruku ZPO
Uruchomienie usługi Envelo wymaga podpisania umowy z Pocztą Polską.
Moduł służy do gromadzenia utrzymywania i eksportowania informacji o zasięgu sieci światłowodowej.

 • Możliwa integracja modułu z programem do paszportyzacji NetStork. Po spięciu, z którym na mapie nanoszona jest infrastruktura teletechniczna (studnie, słupy, przewody itp.);
 • Przy dodaniu nowego punktu dane adresowe są pobierane automatycznie;
 • Możliwość przypisania każdego punktu adresowego do właściwego OLT;
 • Możliwość nałożenia na mapę zewnętrznych warstw WMS m.in. ortofotomapy lub lokalnej ewidencji gruntów i budynków;
 • Każdy budynek może być oznaczony jako jednorodzinny lub wielorodzinny;
 • Jeżeli pod danym adresem znajduje się klient, budynek jest dodatkowo oznaczany (istniejący klient FTTH, istniejący klient WiFi, istniejący klient ORANGE RBSA);
 • Możliwość filtrowania zasięgów do konkretnej miejscowości lub ulicy;
 • Wbudowana wyszukiwarka adresów;
 • Możliwość dodawania i importu Punktów Elastyczności;
 • Możliwość dodawania i importu Węzłów.
Na podstawie wprowadzonych danych możliwy eksport do:

 • SIDUSIS (System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego);
 • PIT (Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji): Usługi, Punkty Elastyczności, Węzły;
 • RBSA ORANGE zasoby przekazywane.

FAQ

Masz pytania?
Stwórz z nami sekcję FAQ.

Zadaj nam swoje pytania, dotyczące systemu net360. Odpowiemy na nie mailowo.

Formularz FAQ